Resminama

Semalt hünärmeni Sosial mediany täsirli e-poçta marketing guraly hökmünde kesgitleýär

Onlaýn sanly marketing amala aşyrylanda, iň peýdaly maslahatlaryň biri müşderileriňiz bilen aragatnaşykda bolmakdyr. Bu diňe gowy e-poçta marketing meýilnamasy bar bolsa gazanylýar. Aýratyn mazmuny yzarlamak we diňleýjilere ibermek üçin e-poçta ulanmak diňe bir ygtybarlylygyňyzy artdyrman, müşderiňizi we SEO öwrülişigiňizi saklamaga kömek edýär.

Sanly marketologlar e-poçta marketingini gowulandyrmagyň serişdesi hökmünde sosial mediýa saýlaýarlar. Sosial mediýa, mazmunyňyz bilen höwes bilen täsir edişleri ýaly öz ýeriňize ýetmegiň göni usulydyr. Sosial mediýa gurşun nesli ýaly köp e-poçta ýygnamak ukybyna eýedir. Şeýle-de bolsa, bu kanaly nädip ulanmalydygyny bilmek aňsat däl.

“Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleriniň uly dolandyryjysy Julia Waşnewa üstünlikli sosial media kampaniýasy barada düşünje berýär.

Islendik SEO sosial media strategiýasy üçin size:

  • Gowy “Gurşun magnit”.

Mugt hödürleýän käbir teklipleriňiz bolmaly. Bu teklip, e-poçta ýaly şahsy maglumatlary goýmak üçin maksadyňyzy özüne çekmeli. Freebie webinar, mugt wideo ýa-da mugt kitap bolup biler. Gurşun magnit, potensial müşderiniň e-poçta salgysyny almak üçin aldaw mehanizmidir.

  • “Sykmak sahypasy”.

Bu, atlar ýaly has şahsy maglumatlar üçin birine maglumat berýäninden başga, gonuş sahypasynyň bir görnüşi bolup biler. Ilki bilen gyzyklanma görkezendigine garamazdan, müşderini başgaça pikirlenmezlik üçin ýeterlik gysga bolmaly.

Adaty sosial media web sahypasynda Facebook, Twitter, LinkedIn we Pinterest bar. Bu sahypalar düýbünden başgaça işleýär, ýöne e-poçta marketingiňizi ösdürmegiň umumy usullaryny berýär. "Gurşun magnit" we "Sykmak sahypasy" düşünjelerini bilip, galanlary web sahypaňyzdaky islendik aýratynlygy siziň peýdasyna ulanýar. Aşakda sosial media saýtlarynyň köpüsinde bar bolan köp sanly kanaldan peýdalanmagyň käbir usullary bar:

  1. Mahabat.

Bu aýratynlyk, ol ýerde köp potensial müşderä ýüzlenmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin, “Facebook” we “Twitter” ýaly sosial ulgamlarda mahabat platformasy bar, bu demografiki, jyns, ýaş we geografiki ýerleşiş ýaly mahabatlary özleşdirmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, gözleg ölçegleri we derňewleri netijesinde adama bar bolan e-poçta abonentleriňizden şuňa meňzeş gyzyklanma bilen täze müşderileri almaga mümkinçilik berýän SEO aýratynlygy bar. Sosial media mahabaty arkaly, e-poçta sanawlaryňyza ep-esli gurup bilersiňiz.

  1. Mazmuny ibermek.

Her bir sosýal mediýa doly aýratynlyk funksiýasy üçin hasap açmagyny talap edýär. Hasabyň bolmagy hasaby / sahypanyň adyny, bio, surat, bannerleriň beýany we ş.m. göz öňünde tutýar, bu mahabatlandyrýan markaňyz barada maglumat goýmak üçin amatly ýer. Twitter birine bio baglanyşygyny goşmaga mümkinçilik berýär. Bio gysyş sahypaňyzyň URL-ni ýerleşdirmek üçin gowy ýer.

  1. Üýtgeşik aýratynlyklar.

Her aýratyn sosial web sahypasynda köp aýratynlyklar bar. Mysal üçin, “LinkedIn” -iň köp sanly çagyryş we “Lead Generation Card” hyzmatlary bar. Sahypadaky SEO programma üpjünçiligi, islendik ýazgy bilen baglanyşykly ähli e-poçtalaryň sanawyny göçürip almak ýaly köp meseläni üpjün edýär, mysal üçin SalesForce.

Netije

Aboveokardaky maslahatlar e-poçta sanawyny döretmekde gaty täsirli bolup biler. Socialadyňyzdan çykarmaň, her bir sosial ulgam özboluşlydyr. Ulanylyşyndan netijeli peýdalanylsa-da, magnitli adamlary aldamak üçin köp mümkinçiliklere eýe bolup bilersiňiz, aýratyn gysylan sahypalarda ýere düşýär. Şonuň üçin sosial media esasanam poçta sanawlaryny döretmek isleýän ulanyjylar üçin SEO marketing guraly bolup biler.

send email